Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om zicht en, indien nodig, grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze ontwikkeldoelen of actiepunten voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2020-2024. Op basis van de totale lijst met ontwikkeldoelen/actiepunten stellen we jaarlijks een jaarplan op. Binnen onze stichting hebben we een onderwijskundige (kwaliteits)cyclus waarbinnen de onderwijsopbrengsten en onderwijsontwikkeling centraal staan. De evaluatie van het schoolplan en de schoolzelfevaluatie, met daarin de onderwijsopbrengsten, worden besproken in de onderwijskundige visitatiebezoeken die twee keer per jaar plaatsvinden. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Aangezien De Boomgaard schooljaar 2020-2021 is gestart is er geen evaluatie van voorgaande jaren gebruikt om de ontwikkeldoelen op te stellen. Er is vanuit onze ambitie een 4 jarenplan geschreven waarin de ontwikkeldoelen voor deze planperiode zijn opgenomen.

De MR heeft in de vergadering van 19 november 2020 ingestemd met het schoolplan.