Privacywetgeving

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Onze school gebruikt Parro als ouderapp. Binnen deze app stellen ouders jaarlijks opnieuw hun privacyintellingen zelf in. Bij het aanmelden van een leerling vullen ouders op het aanmeldformulier van de school ook een toestemmingsverklaring in. 

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden:
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om schriftelijk aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school.

Beeldmateriaal voor privégebruik:
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijvoorbeeld bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals een schoolreisje mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet gepubliceerd wordt online via sociale media, en de privacy niet in het geding komt.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid:
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires) of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In het Privacystatement van onze school is beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school. U kunt zich ook richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag speciaal is aangewezen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

E-mail: fg@josephscholen.nl
Telefoon: 024 - 381 8280
Postadres: Kelfkensbos 38, 6511 TB  NIJMEGEN