Visie van de school

De kennis en vaardigheden die we de kinderen op De Boomgaard leren bieden een belangrijke basis om steeds verder te kunnen groeien. De kernwaarden van De Boomgaard zijn: Samen, Verantwoordelijkheid, Diversiteit en Plezier.

Groeien vraagt om het stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid van de leerlingen. Dat je als kind onderdeel bent van een groep vinden wij vanzelfsprekend en zie je terug in de praktijk. Wij bieden adaptief onderwijs en gaan uit van verschillen tussen kinderen. De leerkracht stemt het onderwijsaanbod en de instructietijd en -wijze af op de leerlingen. Adaptief onderwijs streeft naar afwisseling in de lessen en aandacht voor samenwerken.

Wij zijn steeds gericht op het bieden van goed onderwijs. De focus op De Boomgaard ligt hierbij op de kernvakken. Een goede basis (technisch kunnen lezen, het zelfstandig kunnen maken van rekenbewerkingen, vaardig in spelling en een ruime woordenschat opbouwen) is een belangrijke voorwaarde om moeilijkere vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden veder te ontwikkelen. Leren en daarna iets kunnen of weten geeft iedereen vertrouwen en plezier!

Binnen De Boomgaard vinden we het belangrijk dat er een goede balans en interactie is tussen de leerlingen, de leerkrachten en de leerstof. We hanteren op school de didactische principes van Expliciete Directe Instructie (EDI) als uitgangspunt voor doelgericht en stapsgewijs leren. Uitleggen, voordoen en hardop denken zie je terug tijdens de lessen. Het onderwijs is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem is alle basislesstof in leerlijnen uitgezet en verdeeld over de jaargroepen. Zo kunnen we garanderen dat alle leerlingen alle basisleerstof aangeboden krijgen. De leerling krijgt instructie als de leerkracht beoordeelt dat dit nodig is op basis van leerlijnen en/of observatie- en toetsgegevens. Een leerling kan zelf ook aangeven (aanvullende) instructie te wensen. Instructies worden gegeven aan de hele klas, een subgroep en soms een individuele leerling.

Op De Boomgaard besteden we naast de cognitieve domeinen veel aandacht aan de sociale en morele ontwikkeling van de leerlingen. Je bewust zijn van wie je bent en hoe je bent in relatie tot anderen vinden wij belangrijk. Je leert dit de hele dag door (ook thuis, bij het sporten en/of op de BSO).  Op school krijgt dit in sommige lessen expliciete aandacht. Sociale en morele ontwikkeling gebeurt namelijk altijd in relatie met anderen. Leerlingen werken in de klas ook regelmatig samen aan opdrachten. Samen leren en elkaar daarbij helpen is leerzaam en leuk. Op school is elkaar helpen en samenwerken vanzelfsprekend, niet alleen tussen klasgenootjes, maar regelmatig ook groepsdoorbrekend.

Naast de cognitieve- en sociale vaardigheden is creativiteit (in doen en denken) een belangrijk onderdeel van ons aanbod. Bij kennisoverdracht hoort instructie geven en verhalen vertellen. We stimuleren de leerlingen door als leerkracht veel vragen te stellen. Daarnaast leren we de kinderen vragen stellen aan jezelf en elkaar. Nieuwsgierigheid is helpend om oplossingen te bedenken en te leren met en van elkaar. De leerlingen krijgen zo een actieve rol in hun ontwikkeling. Het leert de kinderen kritisch en creatief na te denken en het versterkt de intrinsieke motivatie. 

In de praktijk zal in de ochtend de focus liggen op de kernvakken rekenen en taal (lezen, spelling). In de middag zal de aandacht zijn gericht op Wereld Orientatie, Expressie (beeldend, drama en muziek) en Wetenschap en Techniek.