Multisignaal en Meldcode

Multisignaal/Verwijsindex

Soms heeft een kind of een gezin om verschillende redenen extra ondersteuning nodig. Op dat moment zijn er vaak verschillende professionals die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind. Net zoals de ouders of het kind zelf. Daarom is het belangrijk dat instanties die met deze kinderen werken elkaar goed kennen en samenwerken.

Deze instanties vinden elkaar in MULTIsignaal. MULTIsignaal is een digitaal systeem.

Wanneer gebruiken wij MULTIsignaal?

Op onze school is, naast de coördinator, een ambulant gezinswerker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vertelt de professional u dat uw kind in MULTIsignaal komt te staan.

Welke voordelen heeft MULTIsignaal?

MULTIsignaal zorgt ervoor dat professionals met elkaar in contact komen. In het systeem geven zij aan dat ze de zorg- of dienstverlening starten. Daarna kunnen zij zien wie er mogelijk al betrokken zijn bij een kind, jongere of gezin. De professionals overleggen dan met de ouders, de jongere en met elkaar over de beste aanpak. Zo zorgen ze er voor dat er geen onnodig grote problemen komen. In MULTIsignaal staat niet waarom de professional betrokken is. Voor het uitwisselen van informatie vraagt de professional de ouders of de jongere om toestemming.

Meer weten? 

Op de website van GGD Gelderland-Zuid staat de folder ‘MULTIsignaal voor jongeren en ouders’. Hier staat ook een filmpje met uitleg over de Verwijsindex. De informatiefolder voor ouders is hiernaast ook te downloaden.

 

Meldcode

In het kader van kwaliteitszorg, wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer‑gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.

Het bestuur van het WSNS/SWV Nijmegen e.o. heeft gemeend de scholen hierin te ondersteunen door één format te ontwikkelen. Functionarissen met ervaring met de meldcode werden benaderd. Zij hebben gezamenlijk dit format ontwikkeld.

De hiernaast te downloaden meldcode is gebaseerd op het Basismodel meldcode; Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS.

De Boomgaard hanteert deze meldcode, het afwegingskader meldcode en Multisignaal. Het team wordt hierin geprofessionaliseerd.