Verlof en Verzuim

Ziekmeldingen en doktersbezoek kunt u direct aangeven in de Parro-App. Daarvoor hoeft u school niet 's morgens te bellen. De leerkracht en de administratie zijn dan direct geïnformeerd. 

Ouders zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun kind naar school gaat en dat zij zich houden aan de schooltijden. Aan school de taak om hier goed beleid op te voeren conform de daarvoor geldende wetgeving.

Wij volgen het verzuimprotocol, dat gebaseerd is op de wettelijke bepalingen en de richtlijnen die zijn voorgeschreven door Leerplicht Nijmegen. In dit protocol staat nauwkeurig beschreven hoe de school handelt bij te laat komen en verzuim.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het soms dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan.  Dan is er sprake van luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Bij ziekmeldingen, waarbij er signalen zijn van luxe-verzuim is de schoolleiding ook verplicht dit direct te melden bij leerplicht. Zij zullen dan handelen en dit kan leiden tot een waarschuwing of een proces-verbaal. 

Extra verlof mag alleen worden toegekend voor:

  • Religieuze feestdagen
  • Gewichtige omstandigheden
  • Vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.

De directeur neemt een beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Bij twijfel kan de directeur contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

De eerste twee weken na de zomervakantie mag geen verlof worden gegeven.

Verlof aanvragen

Als je verlof aan wil vragen, doe dat dan bij voorkeur minimaal 6-8 weken van tevoren via onderstaand aanvraagformulier. Het formulier is ook af te halen bij de conciërge. Graag tijdig het aanvraagformulier inleveren bij Sjors.

Mocht de termijn van 6-8 weken niet mogelijk zijn, of de situatie zo specifiek, kun je altijd via de mail of telefoon contact openemen met de schoolleiding. 


Vanzelfsprekend kan er sprake zijn van verlof in verband met familieomstandigheden die op korte termijn plaatsvinden. Dan geldt bovenstaande termijn natuurlijk niet.